bamdadeparsi.school@gmail.com
88664747 - 021
    

 

داستان ما را بخوانید

مرکز آموزشی هوشمند بامدادپارسی با عنوان مرکز‌آموزشی‌چندرسانه‌ای در سال تحصیلی 87-86 با یک اتاق‌فکر متشکل از مجموعه‌ای از اساتید صاحب‌فکر در زمینه آموزش و پرورش مدرن در راستای سیستم آموزشی ایران تاسیس شد.

در نهایت در سال تحصیلی 89-88 با تشکیل مقطع متوسطه یک با سه کلاس در سه پایه اول و دوم و سوم راهنمایی (نظام قدیم) ادامه پیدا کرد و در سایه تلاش و کوشش فراوان شبانه روزی در سال تحصیلی 90-89 ، متوسطه دوم تشکیل و جمعاً با 140 نفر دانش‌آموز سال تحصیلی را سپری کردیم.

با راه اندازی اتاق فکر ابتدایی در سال 96-95 بر تاسیس ادبستان بامداد پارسی در سال 98-97 با تعداد 15 نفر دانش آموز راه اندازی شد و به نتایج قابل قبولی در مدل ابتدایی با رویکرد شناختی و انسانگرا و با روش تئوری انتخاب رسیدیم.

در نتیجه تا امروز با تلاش و کوشش فراوان توانستیم مجتمع بامداد پارسی را با موفقیت به آمار قابل قبولی از دانش آموزان برسانیم.

آخرین آمار در مقطع ادبستان در حدود 300 نفر و در ادیبستان حدود 300 نفر دانش آموز در سال تحصیلی 1403-1402 داریم.

screen